logo MPL Techma
 
Faza koncepcyjna
Specyfikacja projektu jest pierwszym krokiem zawierającym cele, wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, ograniczenia i oczekiwane rezultaty. 

Na podstawie specyfikacji opracowywany jest projekt koncepcyjny, który prezentuje ogólną koncepcję realizacji projektu, technologie, rozwiązania architektoniczne oraz szacunkowy koszt i harmonogram. 

Następnie używane jest narzędzie do symulacji procesów biznesowych FlexSim, które pozwala na testowanie i ocenę wydajności systemu przed jego wdrożeniem. 

Symulacja pozwala analizować różne scenariusze, identyfikować problemy i optymalizować procesy. Wyniki symulacji wraz z innymi analizami są prezentowane decydentom lub klientowi do zatwierdzenia koncepcji projektu. 

Decydenci mają możliwość zapoznania się z projektem, zrozumienia planu działania oraz oceny wykonalności i efektywności. 

W przypadku akceptacji projekt przechodzi do kolejnych faz.
 

 
Faza projektowa
Weryfikacja koncepcji projektu ma na celu potwierdzenie wykonalności i spełnienie wymagań zatwierdzonej koncepcji. 

Dodatkowe analizy, konsultacje i testy są przeprowadzane w celu potwierdzenia realizowalności i oczekiwanych rezultatów. 

Następnie zespół projektowy opracowuje szczegółowy projekt mechaniczny i automatyki uwzględniając parametry, wymiary, bezpieczeństwo i normy techniczne. 

Równocześnie oprogramowanie potrzebne do sterowania systemem jest tworzone i integrowane z projektem mechanicznym. 

Po zakończeniu projektu następuje montaż mechaniczny i elektryczny zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami bezpieczeństwa. 

Po montażu przeprowadza się wstępne uruchomienie systemu, w którym testuje się funkcjonalność, integrację, wydajność i zgodność z wymaganiami. 

Wyniki testów są oceniane przed finalnymi testami i odbiorem systemu.

 
Faza realizacji
W fazie realizacyjnej projektu przygotowuje się logistykę, planuje transport, dostawy i harmonogram montażu. 

Następnie rozpoczyna się etapowy montaż i instalacja systemu u klienta zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami bezpieczeństwa. 

Po montażu przeprowadza się uruchomienie systemu poprzez testy akceptacyjne w fabryce, które potwierdzają jego zgodność z wymaganiami i gotowość do użytku. 

Po uruchomieniu system jest poddany certyfikacji CE. Następnie personel inwestora otrzymuje szkolenie dotyczące obsługi i zarządzania systemem. 

W trakcie fazy realizacyjnej tworzona jest również dokumentacja końcowa zawierająca informacje o systemie, procedurach eksploatacyjnych i konserwacji. 

Gwarancja jest udzielana po przejściu testów, a po zakończeniu gwarancji istnieje możliwość podpisania umowy serwisowej, która określa zakres usług serwisowych i harmonogram przeglądów.

 
Rozwój systemu
Adaptacja do nowych zadań

Projekt nie kończy się na fazie realizacyjnej, ale może być dalej rozwijany i dostosowywany do nowych zadań. System może być łatwo adaptowany do zmieniających się potrzeb i wymagań, co pozwala na jego długotrwałe użytkowanie i efektywność.

Proces rozwoju systemu może obejmować modyfikacje, rozbudowę lub integrację z innymi systemami w zależności od potrzeb klienta. Dzięki temu system może ewoluować wraz z rozwojem technologicznym i zmieniającym się otoczeniem biznesowym. Możliwość adaptacji do nowych zadań pozwala systemowi zachować swoją użyteczność i wartość nawet po długim okresie użytkowania.

Powyższa metodyka realizacji projektu zapewnia kompleksowe podejście do tworzenia i wdrażania systemów. Dzięki zdefiniowanym fazom i elastyczności rozwoju projekt może być skutecznie realizowany, a system dostosowywany do dynamicznych wymagań i zmieniającego się otoczenia. To pozwala na osiągnięcie optymalnej wydajności i zadowolenia klienta.